Over Stichting VMC

Stichting Vrienden Montessorischool Castricum is voor iedereen die de Montessorischool een warm hart toedraagt. De Stichting is opgericht om de school extra financiële armslag te geven voor het organiseren van activiteiten ter aanvulling van het reguliere lespakket. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van drama en beeldende kunst, dansante vorming, natuur en milieu en duurzaamheid en techniek te realiseren.

De Stichting heeft tot doel geld in te zamelen voor de Montessorischool. De belangrijkste bron van inkomsten zijn donaties van ouders, grootouders, personeel en andere mensen die nauw betrokken zijn bij de school. Maar de Stichting wil ook bedrijven benaderen voor donaties.

De schoolleiding zal bij de Vriendenstichting de aanvraag doen om een bepaald project financieel te ondersteunen. Donateurs kunnen aangeven welke projecten zij het meeste toejuichen, zodat de schoolleiding daar rekening mee kan houden. De Stichting rapporteert de bestedingen weer aan de donateurs.

Het bestuur bestaat uit de volgende ouders:

  • Onno Meijer (Voorzitter)
  • Maartje Tollenaar (Penningmeester)
  • Sander Mossing Holsteijn (PR en communicatie)
  • Annelies Zevenbergen (Lid)

 

De Stichting heeft de ANBI-status. Uw giften zijn dus vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Voor meer informatie zie de website over ANBI.

Geef je dus op als donateur van de Stichting!

Een sterke Montessorischool is ook goed voor je eigen kind.

 

Nieuwe voorwaarden voor een ANBI per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De Stichting Vrienden Montessorischool Castricum (VMC) voldoet aan deze voorwaarde van de Belastingdienst door onderstaande gegevens te publiceren: 

Naam instelling:

Stichting Vrienden Montessorischool Castricum

 

RSIN / fiscaal nummer:

851706332

 

Post / bezoek adres:

Adres van de stichting is: Koekoeksbloem 55, 1902 CK Castricum

 

Doelstelling Vrienden Montessorischool Castricum:

Structureel geld inzamelen, zodat de Montessorischool Castricum meer financiële ruimte krijgt om initiatieven mogelijk te maken die dienen ter aanvulling op het reguliere lesprogramma van de Montessorischool te Castricum

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Samen met de schoolleiding van de Montessorischool bekijkt het bestuur van de stichting aan het begin van het schooljaar welke initiatieven er op stapel staan en waar een financiele bijgdrage van de Stichting gewenst is.
  • Het gaat om projecten op het gebied van drama en beeldende kunst, dansante vorming, natuur en milieu en duurzaamheid en techniek.
  • De stichting regelt in principe alleen een financiële bijdrage op verzoek van de schoolleiding, maar kan eventueel ook ondersteunen bij de daadwerkelijke realisatie van het project.

 

Functie en namen bestuurders:

Onno Meijer          -           Voorzitter

Maartje Tollenaar     -       Penningmeester

Sander Mossing Holsteijn        -           PR en communicatie

Annelies Zevenbergen               -           Lid

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen geen enkele vorm van beloning of onkostenvergoeding.

 

Actueel verslag van de uitgeoefde activiteiten:

Zie voor de terugblik op 2017 het jaarverslag die op de nieuwspagina staat

 

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording Vriendenstichting 2017
         
Saldo per 31 december 2016   € 1.306,86    
         
Inkomsten        
Ontvangen donaties € 2.088,72      
Rente 2016 € 0,46      
Totale inkomsten   € 2.089,18    
         
Uitgaven        
mediaproject € 675,00      
kosten website €  38,72      
kosten bankrekening € 123,88      
         
Kosten Bankrekening        
Totale uitgaven   -€ 837,60    
         
Saldo per 31 december 2017   € 2.558,44    
         
         
         


Stichting VMC

IBAN: NL21INGB0006850073
info@vrienden-montessorischool-castricum.nl

Links

Volg ons op Twitter